Farvel til Samhandelsreglerne – og hvad så …

Forlæggerforeningens direktør beskriver her nogle af de konsekvenser, som bortfaldet af Samhandelsreglerne pr. 1.1. 2011 får Af Christine Bødtcher-Hansen, direktør i ForlæggerforeningenNår bogmarkedet ved udgangen af 2010 liberaliseres, betyder det, at forlagene ikke længere kan give bogen en fast pris. Samhandelsreglerne mellem Forlægger- og Boghandlerforeningen har...

Forlæggerforeningens direktør beskriver her nogle af de konsekvenser, som bortfaldet af Samhandelsreglerne pr. 1.1. 2011 får
Af Christine Bødtcher-Hansen, direktør i Forlæggerforeningen

Når bogmarkedet ved udgangen af 2010 liberaliseres, betyder det, at forlagene ikke længere kan give bogen en fast pris. Samhandelsreglerne mellem Forlægger- og Boghandlerforeningen har været muliggjort pga. konkurrencelovens fastprisdispensation. Den blev ophævet af Folketinget den 29. april 2010.

De to foreninger har derfor i fællesskab besluttet med virkning fra udgangen af 2010 at opsige Samhandelsreglerne. Det betyder, at en række samhandelsvilkår, som tidligere var genstand for regulering i Samhandelsreglerne, fremover bliver genstand for bilaterale aftaler mellem det enkelte forlag og den enkelte boghandler.

Forlæggerforeningen har anbefalet sine medlemmer i god tid før udgangen af 2010 at gå deres handelsbetingelser igennem og tage stilling til, hvad der skal ske med de forhold, som tidligere var reguleret af Samhandelsreglerne. Nogle af de ændringer, som bortfaldet indebærer, er beskrevet nedenfor.

Samhandelspligt - leveringspligt
Forlagenes leveringspligt ifølge Samhandelsreglernes § 10 bortfalder. Hvorvidt forlaget vil være forpligtet til at levere bøger til boghandlere, vil bero på de almindelige konkurrenceretlige regler. Efter konkurrenceloven er det forbudt for en eller flere virksomheder at misbruge en dominerende stilling.

En leveringsnægtelse kan under visse betingelser udgøre et misbrug, blandt andet hvis det er af væsentlig betydning for køberen at få produkterne for at kunne drive virksomhed. En afgørende forudsætning for at statuere misbrug er, at forlaget på markedet for den pågældende titel indtager en dominerende stilling.

Efter en tommelfingerregel placeres virksomheder med en markedsandel på 40 pct. og derover i den dominerende gruppe. Markedsafgrænsningen er vanskelig, da der er meget lidt praksis på forlagsområdet.
Produktmæssigt må der vurderes at være et antal relevante markeder i det samlede marked for dansksprogede bøger. Overordnede hovedgrupper som ‘skønlitteratur’, ‘faglitteratur’ og ‘børne-/ungdomslitteratur’ vurderes hver for sig at bestå af et antal relevante markeder. Det relevante geografiske marked afgrænses nationalt til hele Danmark.

Samhandelspligt – pligt til at forhandle
Omvendt vil tommelfingerreglen være, at boghandlerne ikke er forpligtede til at forhandle forlagenes bøger. Dette gælder, uanset om der fx er tale om en boghandlerkæde, som repræsenterer en væsentlig del af forhandlermarkedet.

Boghandlerne skal dog være opmærksomme på, at udøvelse af ‘købermagt’ også kan vurderes efter konkurrencereglerne, men udøvelsen af købermagt vil dog sjældent vil være et argument for, at forlaget som forsvar udøver konkurrenceretsstridige handlinger.

Hvem er forhandler?
Forlaget skal tage stilling til, hvem der kan købe bøger af forlaget på særligt fordelagtige vilkår som »forhandler« og dermed opnå fordelene i forlagets handelsbetingelser.

Hvis forlaget får ekspederet sine bøger via en af ekspeditionerne, skal ekspeditionen have retningslinjer for, hvem ekspeditionen må sælge til på forhandlervilkår. Forlag, som selv står for distributionen, må selv vurdere, om en kunde kan få adgang til at købe på forhandlervilkår.

I forhold til det kendte system med boghandlernumre har boghandlere hidtil fået tildelt et nummer på en af to måder: ved at blive medlem af Boghandlerforeningen eller ved at skrive overenskomst med Bogbranchens Fællesråd. Det sidste bortfalder helt, men Boghandlerforeningen har oplyst, at de fortsat vil tildele medlemmerne af Boghandlerforeningen medlemsnumre inden for den kendte nummerrække.

Boghandlerforeningen vil fortsat sende meddelelser ud over disse numre samt eventuelle ændringer i adresse, ejerforhold m.v. til de forlag og ekspeditioner, som ønsker at gøre brug af dem. For boghandlere, som ikke er medlem af Boghandlerforeningen, har

Boghandlerforeningen oplyst, at ekspeditionerne har givet udtryk for, at de fortsat gerne vil anvende ensartede kundenumre. Derfor arbejder Boghandlerforeningen på også at videreføre en registrering inden for den firecifrede nummerrække for disse butikker. Dette er et tilbud om en fælles registrering af boghandlerkunderne til fx fragtformål. Der er ikke knyttet nogen handelsmæssige betingelser til systemet.

Prisfastsættelse, krav på rimelige rabatter samt retur
Den hidtidige adgang til at benytte en fast pris på 10 % af forlagets udgivelser bortfalder helt. Dvs. at forhandlerne suverænt bestemmer prisen til forbruger.

Forlaget beslutter selv, om bogen skal gives en vejledende pris. Forbuddet i Samhandelsreglerne mod at påtrykke bogen en vejledende pris bortfalder, og muligheden for at påtrykke en vejledende pris følger herefter de almindelige konkurrenceregler, som indebærer, at forlaget kan påtrykke bogen en vejledende pris. Forlaget må dog hverken direkte eller indirekte udsætte boghandlerne for et pres eller incitamenter til kun at tage den udmeldte vejledende pris ved videresalget.

Boghandlerens krav på rimelige rabatter og leveringsvilkår gælder kun for bøger med fast pris og bortfalder dermed også. Det samme er tilfældet for reglerne om retur.

Forlag, der besidder en dominerende stilling på markedet, skal holde sig for øje, at deres rabatsystemer i udgangspunktet bør være omkostningsmæssigt begrundede, samt at afgivelse af rabatter sker på et sagligt og ikke-diskriminerende grundlag. Rabatformer som kvantumrabat, forudbestillingsrabat og kontantrabat anses at være i overensstemmelse med konkurrenceloven, hvorimod man skal være påpasselig med individuelle rabatformer.

Udgivelsesdato
Forlaget er ikke længere forpligtet til at fastsætte en fælles udgivelsesdato, og boghandlerne er ikke længere forpligtede til at overholde en fælles udgivelsesdato, medmindre det følger af forhandlervilkårene aftalt mellem forlaget og boghandlen.

Informationspligt
Informationspligten bortfalder. Dermed er forlaget ikke længere forpligtet til senest dagen før ordreoptagelse at oplyse om titel, isbn, forfatter, varegruppe, forventet rabatgruppe m.m. (se note til Samhandelsreglernes § 17, stk. 1).

Boghandlerforeningen har oplyst, at behovet for tilstrækkelige informationer i boghandlernes systemer før udgivelsen ikke er formindsket ved bortfald af samhandelsreglerne. De fysiske boglader registrerer i meget stor udstrækning køb og salg på titelniveau, så manglende eller mangelfulde informationer i boghandlernes elektroniske systemer kan betyde mistet salg. Boghandlerforeningen, der samarbejder med Bogportalen, fortsætter driften af www.forlagonline.dk og BogInfo.

Fri levering
Aftalerne om forlagenes fri levering mod boghandlernes betaling af et nærmere aftalt gebyr bortfalder.

Hvordan vil forlagene fremover kunne håndhæve forhandlervilkår, fx en fælles udgivelsesdato?
Samhandelsreglerne indeholder et sæt sanktionsbeføjelser og organer, som kan behandle og sanktionere overtrædelser af Samhandelsreglerne. Det enkelte forlag vil fremover kunne vælge, hvordan forlaget vil sanktionere manglende overholdelse af sine samhandelsvilkår. Selv et forlag med dominerende stilling vil kunne nægte at levere til en boghandler, der ikke overholder forlagets saglige samhandelsvilkår, herunder også en af forlaget fastsat fælles udgivelsesdato.

Læs om udviklingen af liberaliseringen fra 2001 til i dag med rapporter, lovgivning mm. på www.bogmarkedet.dk/statistik/lovgivning

Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere