Hvad betyder EU's ophavsretsdirektiv for forlagene?

Danske Forlag har udsendt denne orientering til alle medlemsforlag. BogMarkedet bringer den videre.

Den 26. marts stemte EU-Parlamentet ja til det nye ophavsretsdirektiv. Vi og vores europæiske organisation, FEP, har gennem de sidste tre år arbejdet intensivt for at sikre forlagenes interesser. Direktivet er komplekst, og derfor er vi langt fra 100 % tilfredse med alt indholdet i direktivteksten. 

Men vi synes, at der samlet set er tale om et fornuftigt kompromis. Det gælder for vores vedkommende ikke mindst i forhold til:

 

  • At der skabes en balance mellem undervisningsinstitutioners digitale behov og hensynet til, at de forfattere og forlag, som skaber det undervisningsmateriale, der skal uddanne kommende generationer, skal have en rimelig betaling, hvis de fortsat skal kunne producere kvalitetsindhold.

  • At direktivet anerkender aftalelicensen, som er en bred danske mærkesag, som en fornuftig måde at licensere rettigheder. Det vil sige, at vi kan opretholde Copydan-aftalerne og dermed de vederlag, vi får fra Copydan Tekst og Node.

 

  • At der i direktivet bliver skabt et klart bedre grundlag end i dag for at kræve, at tjenester som YouTube skal agere i overensstemmelse med almindelige, sunde retsprincipper og enten betale for brug af indhold, de ikke selv har skabt, eller sikre, at det ikke ligger på deres platform. Det har man fået slået fast på en fin måde, der ikke hindrer hverken brugerne eller nye startups i at udnytte mulighederne på det digitale marked.

 

Formelt skal Rådet vedtage direktivet den 15. april. Det er forventningen, at der er det nødvendige flertal, men 100 % sikker kan man aldrig være i EU-sager.

Medlemsstaterne får så to år til at implementere direktivet i national lov. Vi forventer derfor et høringsudkast fra Kulturministeriet i sommeren 2020, fremsat lovforslag i Folketinget i oktober 2020 og endelig vedtagelse i december 2020.

Danske Forlag vil i den proces arbejde aktivt for at sikre forlagenes interesser.

Nedenfor er en oversigt over andre bestemmelser i direktivet, som kan få betydning for forlagene:

 

Forlag er berettiget til vederlag som følge af undtagelser

Det præciseres, at forlag og andre udgivere, der har erhvervet rettigheder fra forfattere, journalister med flere, kan kræve en del af kompensationen for en brug af værket i henhold til en undtagelse fra ophavsretten.

Formålet med bestemmelsen er at reparere skaderne efter en afgørelse i slutningen af 2015 fra EU-Domstolen, der indebar, at forlagene ikke havde ret til sådan kompensation. Dommen har blandt andet betydet, at flere tyske forlag skulle tilbagebetale store vederlagsbeløb, med risiko for konkurs.

Direktivet slår fast, at forlag er at anse som rettighedshavere i det omfang, der er tale om en brug, som de har erhvervet rettigheder til, og i så fald har de krav på vederlag for sådan brug.

 

Krav om rimelige kontrakter

Direktivet indeholder en række bestemmelser, der har til formål at bidrage til at sikre, at ophavsmænd og udøvende kunstnere får et rimeligt vederlag, når de overdrager ophavsrettigheder til producenter, udgivere og andre rettighedserhververe.

Det drejer sig om:

  • En principiel ret til at få et rimeligt og passende vederlag (”appropriate and proportionate remuneration”)
  • En ret til gennemsigtighed med hensyn til udnyttelsen af og indtægterne fra de overdragne værker med videre
  • En ret til at få justeret aftalen med henblik på yderligere vederlæggelse, ”hvis det oprindeligt aftalte vederlag er uforholdsmæssigt lavt sammenlignet med de efterfølgende relevante indtægter” (en såkaldt bestseller-klausul)
  • En tvistbilæggelsesordning i form af mulighed for at afgøre visse tvister om ovenstående i et nævn eller lignende alternativ til domstolsbehandling og
  • En ret til tilbagefald af rettigheder ved manglende udnyttelse principielt svarende til § 54 i den danske ophavsretslov

Kopispærringer og andre tekniske beskyttelsesforanstaltninger

Direktivet indebærer en risiko for, at der kan skabes grundlag for at bryde igennem online-foranstaltninger mod kopieringer af hensyn til blandt andet privatkopiering (for eksempel krav om at få kode for at kunne kopiere til privat brug eller i h.t. andre undtagelser fra ophavsretten).

Under forhandlingerne har vi forsøgt at undgå dette, men det har vist sig at været for juridisk-teknisk en problemstilling. Vi håber, at det ikke vil få betydning i praksis, men der er en principiel og potentiel risiko.

Kulturarvsinstitutioners brug af ”out of commerce”-værker

Direktivet foreslår, at håndteringen af kulturarvsinstitutionernes brug af ”out of commerce”-værker skal ske i form af kollektive aftaler med forvaltningsorganisationer (aftalelicens).

I det omfang der ikke er nogen kollektive forvaltningsorganisationer til at varetage licenseringen, gælder der en undtagelse.

Christine Bødtcher-Hansen er direktør for Danske Forlag.


Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere