Ophavsret: Google-forliget

Google og de amerikanske forlag og forfattere har indgået et forlig. Hvad kommer det os ved?Af Christine Bødtcher-Hansen, juridisk konsulent, ForlæggerforeningenI efteråret 2008 annoncerede Google og amerikanske forlag og forfattere, at der var indgået forlig i den verserende retssag om Googles indscanning af store amerikanske universitetsbibliotekers bogsamlinger....

Google og de amerikanske forlag og forfattere har indgået et forlig. Hvad kommer det os ved?
Af Christine Bødtcher-Hansen, juridisk konsulent, Forlæggerforeningen

I efteråret 2008 annoncerede Google og amerikanske forlag og forfattere, at der var indgået forlig i den verserende retssag om Googles indscanning af store amerikanske universitetsbibliotekers bogsamlinger.

Forliget skal endeligt godkendes af en amerikansk domstol i juni 2009. Google havde under hele sagen fastholdt, at indscanningen samt visning af 3-4 linjer omkring søgeresultatet (såkaldte ”snippets”) var omfattet af den amerikanske fair use-doktrin, og at det derfor ikke var nødvendigt at spørge rettighedshaverne (forlagene og forfatterne) om lov.

Da Forlæggerforeningen blev gjort bekendt med forliget, var det første spørgsmål naturligvis, om et amerikansk forlig indgået mellem Google og amerikanske rettighedshavere ville få nogen betydning for de danske forlag og forfattere.

Efter at have gransket forliget er svaret JA, og alle forlag bør derfor i princippet forholde sig til forliget.

Forliget er ikke endeligt godkendt, hvilket betyder, at det endelige indhold af forliget først kendes efter den 11. juni 2009, hvor en amerikansk domstol skal tage stilling til forliget på baggrund af de indsigelser, som forligsdeltagerne er kommet med inden fristen den 5. maj 2009.

Hvad betyder forliget for danske forlag?
Forliget er en såkaldt ”class action”, hvilket ifølge amerikansk ret betyder, at forliget får betydning også for parter, som ikke har været direkte involveret i forliget. Det kan bedst sammenlignes med Forlæggerforeningens aftaler i Copydan-regi, som får betydning for alle danske forlag, også dem der ikke er medlemmer af Forlæggerforeningen.

Afgørende for, om en bog er omfattet af forliget, er, om den er ophavsretligt beskyttet efter amerikansk ret. Dette vil næsten altid være tilfældet for bøger udgivet i Danmark, idet Danmark har tiltrådt Berner-konventionen.

Forligsaftalen indebærer, at Google betaler et vederlag på minimum 60 dollars pr. bog, som Google har indscannet inden den 5. maj 2009. Vederlaget er en form for kompensation for, at indscanning har fundet sted uden aftale. For at få vederlaget skal forlaget rejse kravet senest den 5. januar 2010.

Endvidere får Google ret til fremover at indscanne og helt eller delvist at tilgængeliggøre bøger, som er udgivet før den 5. januar 2009. Det er vigtigt at notere, at bøger udgivet efter den 5. januar 2009 ikke er omfattet af forligsaftalen. Men dermed ikke sagt, at Google vil afholde sig fra at digitalisere disse bøger.

Der er til dato angiveligt indscannet omkring 7 millioner bøger fra amerikanske universitetsbibliotekers samlinger. I samlingerne indgår der også danske udgivelser, men vi har ikke indsigt i, hvor stort omfanget er, og Google har ikke lavet lister over fx dansksprogede indscannede bøger.

Google kan også indscanne bøger, som rekvireres fra andre steder end de omtalte biblioteker. Med andre ord er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at vide, hvilke danske bøger, udgivet før den 5. januar 2009, der vil blive indscannet i fremtiden.

Der er altså risiko/chance for (afhængig af, hvordan man vælger at se forliget!), at forlagets værker på et eller andet tidspunkt bliver indscannet.

Hvordan må Google bruge de indscannede bøger?
Forliget giver Google lov til kommercielt at tilgængeliggøre bøger, som ikke er kommercielt tilgængelige på det amerikanske marked. Google må fx sælge reklameplads på bogsider, sælge adgang til print og kopiering, sælge abonnementer til forskellige institutioner og vise tekstbidder i markedsføringsøjemed.

En rettighedshaver har mulighed for inden den 5. april 2011 at fjerne sine bøger, hvormed Googles mulighed for kommerciel udnyttelse ophører.

Hvis bøgerne er kommercielt tilgængelige på det amerikanske marked, må Google alene tilgængeliggøre de indscannede bøger, hvis rettighedshaverne giver Google lov til det.

Da bøgerne bliver behandlet helt forskelligt, afhængigt af om Google kategoriserer dem som kommercielt tilgængelige eller ikke, har det været afgørende at få klarlagt, om danske bøger, som er kommercielt tilgængelige på det danske marked, også er kommercielt tilgængelige på det amerikanske marked.

Fx sælger saxo.com også til det amerikanske marked, men Forlæggerforeningen har ikke kunnet få nogen garanti fra Google om, at Google vil tage danske internetudbydere i betragtning, når de skal afgøre om en bog er kommercielt tilgængelig. Via den europæiske forlæggerforening er der nu en dialog med Google om bl.a. dette spørgsmål.

Fordelingen mellem Google og rettighedshaverne af indtægter fra salg, annoncer og anden kommerciel brug sker med 37 % til Google og 63 % til rettighedshaverne. Fordelingen mellem forlag og forfatter af indtægterne fra Google reguleres i forliget.

De biblioteker, som leverer bøger til Google, får adgang til de indscannede bøger, som de bl.a. må benytte til at give synshandicappede adgang. Hvis forlaget anmoder om at få fjernet sine bøger, gælder det også bibliotekernes digitale eksemplarer.

Det skal understreges, at det kun er amerikanske brugere (amerikansk IP adresse) af Google Book Search og amerikanske institutioner, som får adgang til værkerne. Internetbrugere i andre dele af verden vil dog på Google Book Search kunne søge på de indscannede bøger, og der vil blive vist korte uddrag (ca. 3 linjer) fra søgeresultatet.

Udmelding af forliget – frist den 5. maj 2009
Det er muligt at træde ud af forliget indtil den 5. maj 2009. Det, der kan opnås ved at melde sig ud, er, at forlaget forbeholder sig ret til at anfægte Googles digitalisering.

Denne mulighed må dog for et dansk forlag anses som rent teoretisk, da et dansk forlag næppe har ressourcerne til at anlægge sag mod Google ved en amerikansk domstol. En konsekvens af udmelding er, at forlaget ikke får ret til det omtalte kompensationsvederlag.

Hvis forlaget vælger at blive i forliget, er det vigtigt, at forlaget er opmærksom på, at en forudsætning for at få del i de indtægter, som forlagets bøger genererer, er, at forlaget på forligshjemmesiden har gjort krav på sine værker, således at det i forbindelse med forliget etablerede Rettighedsregister er i stand til at betale for Googles brug af forlagets bøger.

Forlag som bliver i forliget har mulighed for at rejse indsigelser mod dele af forliget senest den 5. maj 2009. Forlæggerforeningen samarbejder med den europæiske forlæggerforening om at formulere eventuelle indsigelser.

Nogle kommentarer til forliget
Forliget er kontroversielt, fordi rettighedshavere uden for USA, herunder danske forlag og forfattere, oplever, at deres bøger er blevet underlagt en aftale, som de ikke har haft nogen indflydelse på. Aftalen strider tilmed mod grundlæggende ophavsretlige principper om at udnyttelse af ophavsretligt beskyttede værker kun kan ske efter forudgående aftale med rettighedshaverne.

Forliget er samtidig meget komplekst, hvilket gør det vanskeligt for rettighedshaverne at overskue konsekvenserne af hhv. at blive i eller træde ud af forliget. Selvom et forlag udtræder af forliget inden fristen, er der beklageligvis ingen garanti for, at Google vil afholde sig fra at indscanne forlagets bøger.

Eneste sikre fordel ved udmelding er, at den omtalte teoretiske mulighed for at anfægte Googles digitalisering bibeholdes.

Hvis et forlag ikke aktivt melder sig ud af aftalen inden den 5. maj 2009, bliver forlaget automatisk en del af aftalen. Forliget giver forlaget mulighed for at få en vis kontrol over Googles udnyttelse af forlagets bøger. Bl.a. er det ikke uvæsentligt, at forlaget kan anmode Google om at fjerne alle forlagets bøger.

Men uanset hvordan forlaget vælger at lade Google udnytte forlagets bøger, vil den praktiske håndtering af forliget være ressourcekrævende for forlagene.

Selve etableringen af databasen kan medføre, at Google i kraft af forliget vil kunne opnå en dominerende stilling og i sidste ende et monopol, som kan stille rettighedshaverne dårligt.

Flere europæiske forlæggerforeninger har påpeget, at nationale initiativer med at lave tilsvarende databaser samt portaler for salg af e-bøger formentlig vil blive berørt af forliget. De europæiske initiativer baserer nemlig i modsætning til Google deres forretningsmodeller på aftaler med de enkelte rettighedshavere.

Kun fremtiden vil med sikkerhed vise, hvor store konsekvenser Google forliget vil få for fremtidens bogmarked. Men sikkert er det, at det vedkommer danske forlag.

Kommentarer

Du skal være logget ind for at kommentere