Strategisk Biblioteksudvalg har peget på Tænketanken Fremtidens Biblioteker til at stå i spidsen for et tværfagligt samarbejde, der skal skabe et fundament for børns læselyst.

Kulturministeriet lancerede i oktober 2022 en ny indsats for at styrke læseglæden, hvor flere foreninger og sammenslutninger blev opfordret til at lave et fælles projektoplæg med det formål at styrke børns læselyst på tværs af skoler og biblioteker.

Strategisk Biblioteksudvalg har stået for udvælgelsen af de indkomne projektoplæg og har valgt at pege på Tænketanken Fremtidens Biblioteker, der har svaret på vegne af et konsortium bestående af Center for Anvendt Skoleforskning, CFU Danmark, Danmarks Biblioteksforening, Pædagogisk LæringsCenterForening, Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentre, centralbibliotekerne og tænketanken selv.

Målet for samarbejdet er at opbygge et solidt, tværfagligt fundament for arbejdet med at skabe en stærk læsekultur i børn og unges hverdag gennem praksisnære forsøg i forskellige kommuner.

Annette Bach, formand for Strategisk Biblioteksudvalg og enhedschef i Slots- og Kulturstyrelsen, siger i en pressemeddelelse:
– I en tid, hvor børn og unges læsevaner længe har været under pres, er der et stærkt momentum for at fremme læseglæden blandt børn og unge i fællesforankrede indsatser. Derfor er vi i Strategisk Biblioteksudvalg glade for at kunne give et rygstød til samarbejdet omkring litteratur og læsning på tværs af skole- og biblioteksområdet. Netop det tværgående samarbejde kan spille en afgørende rolle i arbejdet med at fremme børn og unges læseglæde. Med den nye nationale indsats vil det ske ved opbygning af et fælles vidensgrundlag, stærke samarbejdsmodeller samt nye koncepter og greb til levende litteraturformidling, der matcher den hverdag, børnene og de unge er en del af.

Fakta om den nye nationale indsats
Med den nationale indsats Børn og unges læseglæde – et styrket samarbejde mellem folkeskolens pædagogiske læringscentre og folkebibliotekerne er der afsat 8 millioner kroner til initiativer, der kan øge læseglæden blandt børn og unge.

Pengene kommer fra Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Indsatsen er iværksat på baggrund af anbefaling fra Strategisk Biblioteksudvalg, som rådgiver kulturministeren om den strategiske udvikling af biblioteksområdet og brug af udviklingsmidlerne.

Målet med den nationale indsats for børn og unges læseglæde er at skabe en stærk læsekultur i børn og unges hverdag. Det skal ske gennem et styrket samarbejde mellem folkeskolens pædagogiske læringscentre og folkebibliotekerne.

Indsatsen udvikles i et samspil mellem praksis og forskning og afprøves i mere end 10 kommuner i løbet af 2023-2024. Indsatsen munder ud i et praksisnært katalog med forskellige typer samarbejdsmodeller, formidlingskoncepter og metoder til involvering af børn og unge. Der går nu en proces i gang, hvor projektet skal skæres til i samarbejde med Strategisk Biblioteksudvalg, og der skal nedsættes en følgegruppe mv.

Projektet vil løbende formidle bredt ud om de aktiviteter, der foregår, så flest muligt kan få mulighed for at omsætte viden til praksis undervejs.