Almen, uorganisk og organisk kemi henvender sig først og fremmest til laborantuddannelsen,men har med tiden også vist sig at være yderst velegnet tilandre kemistuderende. 
Bogen er nu flere steder blevet udvidet med ny tekst, f.eks.er IUPAC-navnene og grundstofsymbolerne (atomtegnene) for de sidst fremstillede grundstoffer nr. 113-118 anført, ligesom der er tilføjet et kapitel om kvantefysik og kvantekemi. I indholdsfortegnelsen findes nu også en sidehenvisning til navngivningsregler for organiske stoffer, og bogen afsluttes med et kapitel om det nye system til ’Klassificering, mærkning og emballering af kemikalier’ med samtlige tilhørende H- og P-sætninger. 
De ca. 2200 stikord med henvisning til den koncentrerede fremstilling af såvel almen som uorganisk og organisk kemigør det muligt for den studerende hurtigt at orientere sig om et udvalgt emne. Den tilhørende opgavebog indeholder 355 opgaver med 1150 delspørgsmål – alle med facit. Et komplet sæt til kemistudiet.
Indholdsfortegnelse:
FORORD
I. DEL ALMEN KEMI     Kapitel 1 INDLEDNING Kapitel 2 ATOMER OG MOLEKYLER Kapitel 3 GRUNDSTOFNAVNE OG ATOMTEGN  Kapitel 4 DET PERIODISKE SYSTEM Kapitel 5 IONER Kapitel 6 METALLER, IKKE-METALLER, HALV-METALLER Kapitel 7 ISOTOPERKapitel 8 TILSTANDSFORMERNE Kapitel 9 TILSTANDSÆNDRINGER Kapitel 10 KINETISK MOLEKYLTEORIKapitel 11 VALENSBEGREBETKapitel 12 KONSTITUTIONSFORMLERKapitel 13 STOFMÆNGDEKapitel 14 KEMISK BINDING Kapitel 15 INTERMOLEKYLÆRE KRÆFTER Kapitel 16 RENE STOFFER OG Kapitel 17 POLÆRE OG UPOLÆREOPLØSNINGSMIDLER Kapitel 18 DEN KEMISKE LIGNING Kapitel 19 METALLERNESSPÆNDINGSRÆKKE Kapitel 20 REDOXPROCESSER Kapitel 21 pH- Kapitel 22MOLBRØK Kapitel 23BRØNSTEDS SYRE- Kapitel 24 OSTWALDS FORTYNDINGSLOV Kapitel 25pH-BEREGNINGER Kapitel 26 PUFFEROPLØSNINGERKapitel 27 INDIKATORTEORI Kapitel 28 SALTE Kapitel 29 SALTES REAKTION (pH) I VANDIG OPLØSNING Kapitel 30 KEMISK LIGEVÆGT Kapitel 31 REAKTIONSHASTIGHED Kapitel 32 OPLØSELIGHED Kapitel 33 HETEROGEN LIGEVÆGT Kapitel 34 OPLØSELIGHEDSPRODUKT Kapitel 35 KOMPLEKSDANNELSE Kapitel 36 YDRE LIGEVÆGTSINDGREB Kapitel 37 ENTHALPI Kapitel 38 REAKTIONSKINETIK  
II. DEL UORGANISK KEMI Kapitel 39 INDLEDNING Kapitel 40 GRUNDSTOFFERNES GEOKEMISKEUDBREDELSE Kapitel 41 HOVEDGRUPPE Kapitel 42 HYDROGEN Kapitel 43 – kapitel 48  HOVEDGRUPPER Kapitel 49 – kapitel 55 UNDERGRUPPER   
III. DEL ORGANISK KEMI Kapitel 56 INDLEDNING Kapitel 57 CARBONFORBINDELSERNES OPDELING Kapitel 58 FORMELTYPER Kapitel 59 CARBONHYDRIDER   Kapitel 60 ALKOHOLER Kapitel 61 ALKOHOLATER Kapitel 62 ALDEHYDER OG KETONER  Kapitel 63 ETHERE Kapitel 64 PHENOLER Kapitel 65 AMINER Kapitel 66 NITRILER OG AZOFORBINDELSER Kapitel 67 CARBOXYLSYRERKapitel 68 CARBOXYLSYREDERIVATER Kapitel 69 LIPIDER Kapitel 70 SÆBER Kapitel 71 PROTEINERKapitel 72 ENZYMER Kapitel 73 VITAMINER Kapitel 74 HORMONER Kapitel 75 KULHYDRATERKapitel 76 ORGANOMETALLISKE FORBINDELSERKapitel 77 DEN BIOLOGISKE CELLES PROTEINSYNTESEKapitel 78 PLASTKapitel 79 DRIVHUSEFFEKTEN
Kapitel 80 SYREREGNKapitel 81 RADIOAKTIVITETKapitel 82 LIDT OM KVANTEFYSIK OG KVANTEKEMIKapitel 83 KLASSIFICERING, MÆRKNING OG EMBALLERING AF KEMIKALIER
Diverse tabellerTabeloversigtPersonnavneregisterLitteraturlisteStikordsregister

Fakta om bogen
Titel: Almen, uorganisk og organisk kemi
Forfatter: Preben Hartmann-Petersen
På dansk ved: Lise Scharff
Sider: 435
Omslag: Indbundet
Forlag: Polyteknisk Boghandel og Forlag A/S